Beleidsplan Stichting KLG Europe


1. Algemeen

Stichting KLG Europe is opgericht bij akte verleden op 27 mei 2014 ten overstaan van Mr. M.P.M. Willems, notaris te Eindhoven. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 60764384. De Stichting heeft op 28 mei 2014 een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst ter verkrijging van een beschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


2. Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2014. Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien noodzakelijk.


3. Kernprincipes van de Stichting


Statutaire doelstelling

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 3 lid 1 van de statuten en luidt als volgt: “De Stichting heeft ten doel het doen van giften aan (al dan niet in Nederland gevestigde) instellingen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen belang dienen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”.


Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 lid 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met de activiteiten behaalde baten ten goede laat komen aan haar doelstelling.


Bestemming liquiditeitssaldo

Zoals blijkt uit artikel 16 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.


4. Kernprincipes van de Stichting


4.1 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting

De feitelijke werkzaamheden komen overeen met de statutaire doelstelling. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De door de Stichting uit te voeren werkzaamheden zijn veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld en de voor de Stichting beschikbare middelen. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen.


4.2 Werving en beheer van gelden

De Stichting is volledig afhankelijk van giften. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur. Subsidies, donaties of legaten zijn welkom mits daaraan geen voorwaarden zijn verbonden. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Voorkeur gaat uit naar projecten waarvan op voorhand bekend is dat er geen geld verloren gaat aan onnodige overhead en tussenpersonen. Alle baten en lasten worden in beginsel verantwoord in de periode en boekjaar waarop zij betrekking hebben.


4.3 Vermogen van de Stichting

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.


4.4 Bestedingsbeleid

De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

  • Kinderproject Kenia
  • Project Daiyavenir
  • SOS Kinderdorpen Roemenië
  • Artsen zonder grenzen

4.5 Beschikken over het vermogen van de Stichting

Op grond van artikel 6 van de statuten van de Stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.


5. Overige


5.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 7 van de statuten van de Stichting voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. In principe worden eventueel gemaakte onkosten ook niet vergoed aan bestuurders.


5.2 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting. De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door EY te Eindhoven.


5.3 Publicatieplicht

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van deze website (www.stichting-klgeurope.nl).