Organisatie
Stichting KLG Europe is opgericht 27 mei 2014 en gevestigd te Eersel.

Bestuur
Heer H.K.S. Rosmalen (voorzitter)
Heer C.S.A.M. Kuijken (penningmeester)
Heer A.C.J.M. Kuijken (secretaris)

Bezoldiging
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 7 van de statuten van de Stichting
voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning.
In principe worden eventueel gemaakte onkosten ook niet vergoed aan bestuurders.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 3 lid 1 van de statuten en luidt als volgt:
“De Stichting heeft ten doel het doen van giften aan (al dan niet in Nederland gevestigde) instellingen
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen belang dienen en voorts al hetgeen in de ruimste zin
met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”.